A site in its own rightRETEKOOL EN LUIERWERK
Vervolgonderdeel 5


HUBERT ROTH GAAT WEER OVER LIJKEN


Vanaf het begin, drie jaar geleden, wist ik al dat de persoon die achter de naam Reet schuil ging 'n infantiel karakter was. Maar infantiliteit op zich is noch immoreel noch onwettig. Naar aanleiding van de zaak van de autopsiefoto's, toen Hubert Roth over de lijken van de Belgische meisjes ging, begon ik echter ook te vrezen dat het om 'n immorele figuur ging die de schadelijkheid van zijn eigen gedrag niet wilde inzien en daar ook geen enkele spijt over kon betuigen. Dit vermoeden is inmiddels bevestigd en Hubert Roth heeft nu zowel de grenzen van het morele als van het wettige overschreden.

Dit keer gaat de in 'n BMW rijdende neuk-Nederlands sprekende Internetpooier (zie boven) over de lijken van mijn ouders. Afgelopen donderdag (59.29.3) of daaromtrent heeft de figuur in kwestie in het kader van zijn "FotoFuckVrijdag" 'n bijna 'n halve eeuw oude foto van wijlen mijn vader, die inmiddels al 38 jaar dood is, en wijlen mijn moeder, die inmiddels al 28 jaar dood is, gemanipuleerd en op het Internet gezet. De oorspronkelijke foto vormt, om wat voor iedereen duidelijke redenen moeten zijn, het begin van de stamboomtak van mijn privé-webterrein.

Nu is het op zichzelf al illegaal om 'n foto die het eigendom is van 'n ander (en niet aangeboden wordt als shareware) op je eigen sijt te zetten, zeker zonder bronvermelding en zonder anderszins duidelijk te maken dat de foto je eigendom niet is. (Wat dit ene aspekt betreft, is deze zaak dus nog veel ernstiger dan die van de autopsiefoto's, omdat Reet daar nog 'n artikel spiegelde waar de foto's in voorkwamen.) Had de figuur in kwestie de foto van mijn ouders, die mijn persoonlijk eigendom is, alleen maar gebruikt zonder link of bronvermelding, dan had ik nog kunnen overwegen dit door de vingers te zien.

Wat is echter het geval?

Hubert Roth heeft de betreffende foto op zo'n wijze gemanupileerd dat deze voor de nagedachtenis van mijn ouders zo bezoedelend mogelijk, voor mij zo kwetsend mogelijk en voor zijn eigen achterban zo grappig mogelijk moet overkomen. De figuur in kwestie maakt dus niet zomaar illegaal gebruik van 'n foto die niet zijn eigendom is; nee, de figuur in kwestie maakt er misbruik van op de grootste schaal die in zijn geval mogelijk is door de foto als eerste aan te bieden in zijn FotoFuckVrijdag-gebeuren.

Hubert Roth, alias Reet, zelf heeft zich nu dus duidelijk ontpopt als de normloze schoft waarvan ik al vreesde dat deze figuur dat zou zijn. Maar in 'n vakuüm kan zijn karakter niet overleven. Om hem heen zijn er de instellingen en individuen die zijn immorele, en nu ook illegale, gedrag technisch, financieel en sociaal mogelijk maken. Het wordt niet alleen tijd dat Hubert Rood zijn verantwoordelijkheid gaat beseffen, maar dat ook die instellingen en individuen hun medeverantwoordelijkheid gaan beseffen.

De maker en beheerder van Retecool zal zeker gedwongen worden over zijn verantwoordelijkheden na te denken in 'n rechtszaak. Het zou echter heel triest zijn als het zo ver moet komen, en daarom heb ik besloten eerst te proberen tot 'n schikking te komen:


Amsterdam, 59.29.7

Aan: Hubert Roth te Rotterdam, maker/beheerder van Retecool, www.retecool.com
Van: M. Vincent van Mechelen, maker/beheerder van MVVM-site/sijt, www.xs4all.nl/~in
Betreft: misbruik foto's en voorstel tot minnelijke schikking

Geachte Hubert Roth,

In het kader van uw FotoFuckVrijdag-gebeuren op www.retecool.com heeft u 'n foto van wijlen mijn ouders die mijn eigendom is, verkracht en op 'n prominente plaats in uw weblog gezet. Hiermee heeft [u] 'n daad gepleegd vergelijkbaar met grafschennis, en de wet overtreden. Voor verdere details en mijn opvattingen over uw handelen verwijs ik u naar mijn Internetdokument op www.xs4all.nl/~in/Nl/Zaken/Retecool[/Start].HTM, met name het gedeelte Hubert Roth gaat weer over lijken.

Alvorens tot verdere stappen over te gaan, ben ik bereid de volgende civielrechtelijke minnelijke schikking met u te treffen:
  1. U biedt uw verontschuldigingen aan en betuigt spijt
  2. U verwijdert onmiddellijk alle al of niet verkrachte of anderszins gemanipuleerde foto's die op uw weblog te vinden zijn en die mijn eigendom zijn. Dit betreft niet alleen de door uzelf besmeurde foto en alle kopieën daarvan, maar ook de foto's die door de gebruikers van uw weblog gepost zijn of nog zullen worden. Bovendien zorgt u voor de verwijdering van al deze foto's op alle andere plekken, voor zover dat in uw vermogen ligt
  3. U verwijdert van Retecool nu en in de toekomst alle obscene, vulgaire en andere negatieve opmerkingen over, en afbeeldingen van, wijlen mijn vader, Marinus Klaas van Mechelen, en wijlen mijn moeder, Sonja Margaretha van Mechelen-de Bie
  4. U stelt aan mij voor welk bedrag u bereid bent als schadevergoeding te betalen. (Als het toch tot 'n rechtszaak komt, dan ben ik uiteraard degene die 'n van te voren bepaald bedrag van u zal eisen, en de rechter die dat bedrag zal vaststellen.)
  5. Als het door u aangeboden bedrag mij aanvaardbaar lijkt (en dus niet beledigend laag is), hoeft u dat bedrag niet aan mij te betalen, maar schenkt u het voor mij aan Amnesty International. (Het zal u niet ontgaan zijn dat ik op geen enkele wijze gecharmeerd ben van de door u en sommige figuren uit uw achterban in het verleden en ook heden nog al of niet ironisch bedoelde Stalinistische taal en al of niet serieuze fascistoïde aspiraties. Daarom lijkt mij 'n niet geringe schenking aan 'n organizatie die zich inzet voor de slachtoffers van 'n dergelijke mentaliteit 'n prima gebaar.)
  6. Wanneer u het door ons gezamenlijk overeengekomen bedrag binnen 'n voor mij aanvaardbare termijn aan Amnesty International betaald heeft, verschaft u mij het bewijs van die schenking op 'n wijze die voor mij gemakkelijk kontroleerbaar is
  7. U reageert binnen 'n week per e-mail.

Op grond van uw opstelling in de zaak van de autopsiefoto's van de vermoorde Belgische kinderen vermoed ik dat u met het idee rondloopt dat het voldoende zou zijn om wat u misdaan hebt weer in de oude toestand terug te brengen zonder u te verontschuldigen, laat staan de benadeelde(n) te vergoeden voor de 'vergissing' die u begaan hebt. Laat ik u daarom met een voorbeeld uit uw eigen leefwereld uit de droom helpen: stel iemand steelt uw auto, maar geeft hem 'n paar maanden later weer terug, nadat u ontdekt heeft wie de dief is. Vindt u dan soms ook dat er verder niets meer aan de hand is en was, en dat de autodief verder volledig vrijuit mag gaan? Gaat u de dief soms ook nog bedanken voor het terugbrengen van uw auto?

Mocht u niet op mijn voorstel tot 'n minnelijke schikking reageren, of niet willen voldoen aan de hierboven gestelde eisen, dan riskeert u niet alleen dat u later door de rechter 'n veel hoger bedrag als straf opgelegd krijgt, maar ook dat u alle door mij te maken proceskosten en andere onkosten in tijd en geld moet vergoeden. Ik moet u er eveneens op wijzen dat dan ook de andere eisen voor u onvoordeliger zouden kunnen uitpakken. De bovenstaande eisen gelden namelijk alleen als aanbod voor 'n schikking.

In de hoop dat u op konstruktieve wijze op mijn aanbod in zult gaan,
verblijf ik inmiddels,

Met vriendelijke groet,

M. Vincent van Mechelen

Diezelfde dag nog ontving ik het volgende antwoord:


Beste M. Vincent van Mechelen,

De bewerkte foto van uw ouders heb ik verwijderd. Ik was niet op de hoogte van het feit dat uw beide ouders zijn overleden.
Het zit u blijkbaar nog steeds hoog dat ik vier jaar geleden ooit eens kritiek op uw site heb geleverd (let wel, retecool had op dat moment slechts 200 bezoekers per dag).
Maar aangezien u uw documenten openbaar verspreidt op Internet, staat het mij vrij om daar kritiek op te leveren. Dat doet u immers ook op deze pagina: http://www.xs4all.nl/~in/Nl/Zaken/Retecool.HTM*
Verder wens ik u veel succes met een eventuele rechtzaak.

Met vriendelijke groet,

Hubert Roth/Reet/BMW rijdende neuk-Nederlands sprekende Internetpooier


[* vanaf 59.31.3: www.xs4all.nl/~in/Nl/Zaken/Retecool/Start.HTM]

Van de vier alinea's waaruit de romp van Hubert Roths brief bestaat, hebben alleen de korte eerste en de nog kortere laatste alinea betrekking op mijn brief. De tussenliggende twee alinea's hebben niets te maken met de zaak waar 'n eventuele rechtszaak over zal gaan. Toch zullen niet-juridisch geïnteresseerden zich wellicht afvragen of het klopt wat mijn tegenstander daar schrijft, en daarom zal ik er kort op ingaan, alvorens weer tot de eigenlijke zaak terug te keren.

Zoals ik in mijn betoog boven al heb uitgelegd --maar ik zal 't dan maar herhalen-- bestond het Engelstalige webterrein TRINPsite al jaren voor de komst van Retecool en heb ik in de negen jaren als beheerder van TRINPsite naast lof (in het Engels) ook de nodige negatieve opmerkingen (in het Engels) ontvangen. Maar nooit heeft iemand in de wereld het gepresteerd om à la Reet mijn persoon zelf op zo'n volkomen vulgaire manier door het slijk te halen. Reet schijnt nog steeds het verschil niet te zien tussen kritiek op openbaar verspreide dokumenten en 'n poging tot karaktermoord op de schepper van die dokumenten, met name als de aanvaller in kwestie te laf is om zijn identiteit prijs te geven.

Nu geloof ik graag dat Reet zich een tot twee weken geleden, toen het huidige dokument verscheen, ook persoonlijk aangevallen voelde. Als dat zo is, dan was het evenwel 'n aanval van de tweede orde. Het was niet de (eerste-orde) aanval op 'n onschuldige; het was, en is nog steeds, de aanval op 'n aanvaller. Dat is wel even iets anders! Gelukkig bleef de twist aanvankelijk beperkt tot onaardige opmerkingen over elkaar: jaren geleden Reet over mij, en dit jaar ik over Reet, inmiddels steeds bekender wordend onder de naam Hubert Roth. Er was geen enkele behoefte --aan beide kanten, neem ik aan-- aan 'n advokaat, laat staan aan 'n rechtszaak.

Totdat The Amazing Retecool-beheerder besloot om 'n foto die mijn eigendom is, en waar niet ik maar mijn ouders op afgebeeld staan, te misbruiken voor zijn FotoFuckVrijdag-evenement. Daarmee overschreed Hubert Roth de grens van het moreel toelaatbare en het wettelijke. Mijn tegenstander verontschuldigt zich daarvoor op geen enkele wijze, en schrijft slechts: "Ik was niet op de hoogte van het feit dat uw beide ouders zijn overleden". Daarmee doet mijn tegenstander het voorkomen alsof er niets aan de hand zou zijn geweest, als ze nog wel geleefd hadden. Ofte wel: Hubert Roth rijdt met zijn auto over de dode lichamen van mijn ouders en verontschuldigt zich vervolgens met het ekskuus --als Hubert überhaupt in staat is om zich ooit tegenover iemand te verontschuldigen-- "Sorry, ik dacht dat je ouders nog leefden". AMAZING, really AMAZING.

Laten we even veronderstellen dat Hubert Roth echt niet wist dat mijn ouders niet meer leven. Waar wordt de bewuste foto (die staat op www.xs4all.nl/~in/Nl/Par600CL.jpg) echter in 'n HTML-bestand van de Nl-folder gebruikt en beschreven? Met één klik op Stamboom in het MVVM-menu op deze pagina bereik je het dokument waar hij staat (met als adres www.xs4all.nl/~in/Nl/Stamboom.htm). In het onderschrift is te lezen dat hij '11 of 12 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog' genomen is. Dat is dus ongeveer 48 jaar geleden. Het echtpaar op de foto is ongeveer 40 á 45 jaar oud. Zouden ze nog leven, dan waren ze nu dus ongeveer 90 jaar oud geweest. Waarom was dat voor mijn tegenstander geen reden om zich af te vragen of het echtpaar op de foto nog wel leefde? En als de negentigjarige oudjes nog wel geleefd hadden, had mijn tegenstander de FotoFuck dan wel op ze kunnen uithalen? AMAZING, really AMAZING.

Het is mogelijk dat Hubert Roth helemaal niet weet wanneer de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. Maar als mijn tegenstander al aan de titel van het dokument kan zien dat het gaat om ('n stuk van) de stamboom van de familie Van Mechelen-de Bie, dan kan diezelfde tegenstander toch wel even naar de sterfdatums van mijn vader en moeder kijken? Je begint bij mij, en van mij kom je direkt op mijn moeder en mijn vader, overleden in 1976, respektievelijk 1966, van de Christelijke jaartelling. Als iets dergelijks echter maar de allerminste moeite kost, dan wil Hubert Roth niet surfen en niet lezen, en dan kan Hubert Roth niet surfen en niet lezen. Dan wil de figuur in kwestie alleen maar zo snel mogelijk klaar zijn, en dan levert de figuur in kwestie alleen maar luierwerk af; luierwerk, wel te verstaan, dat leidt tot grove fouten. En niet alleen tot zijn grove fouten. Inmiddels zijn anderen met zijn FotoFuckVrijdag-voorbeeld aan de haal gegaan, en hoewel het er niet op lijkt dat hun produkten nog op Retecool zelf gezet worden, onderhoudt Retecool nog wel links naar deze wansmakelijke foto's.

In mijn brief heb ik met 'n voorbeeld uit zijn eigen leefwereld Hubert Roth duidelijk proberen te maken dat je niet zomaar vrijuit gaat als je iets herstelt nadat je 'n fout hebt begaan, laat staan als je het maar gedeeltelijk herstelt. Dat voorbeeld (van de gestolen auto) heeft Hubert Roth niet kunnen bevatten, maar misschien is er 'n persoon in zijn kring van intimi die deze nog persoonlijker vergelijking wel snapt: iemand heeft 'n konflikt met Hubert Roth, maar in het geheel niet met zijn ouders; zij weet zelfs niet eens of zijn ouders nog leven, maar zij weet wel 'n kopie te bemachtigen van 'n foto in het bezit van Hubert Roth en met zijn ouders erop; zij misvormt de Roths met 'n stelletje attributen en kliedert dan belachelijke of beledigende teksten over de foto heen. Vervolgens wordt die gemanipuleerde foto van de Roths op Internet gezet op 'n plek die door duizenden, zo niet tienduizenden, bezocht wordt. Wat zou Hubert Roth hiervan denken? Of anders zijn ouders (als ze nog leven)?

Van de zeven punten in mijn voorstel tot minnelijke schikking heeft Hubert Roth slechts op een punt voldaan, namelijk het laatste. Weliswaar heeft mijn tegenstander ook voldaan aan 'n belangrijk onderdeel van punt 2 (het verwijderen van de door hemzelf geFotoFuckte kopie), maar de door andere gebruikers geposte al of niet besmeurde foto's van mij waren op 59.30.3 (15 juli 2004) nog niet verwijderd. Verder blijkt uit de strekking van het middendeel van zijn antwoord dat mijn tegenstander niet in staat is om 'n onderscheid te maken tussen de obscene, vulgaire en andere negatieve opmerkingen over mijn ouders en die over mij. Onder punt 3 vroeg ik namelijk alleen om de verwijdering van dat soort opmerkingen over mijn ouders, niet over mijzelf! Andere punten van mijn voorstel komen al helemaal niet aan bod.

Als ik mij tot de geschreven regels beperk, dan heeft Hubert Roth, wonende te Rotterdam, Artikel 271 van het Wetboek van Strafrecht overtreden:

1.  Hij die een geschrift of afbeelding van beledigende of voor een overledene smadelijke inhoud verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat de inhoud van het geschrift of de afbeelding van zodanige aard is, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
2.  ...
3.  Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel in zijn beroep begaat en er tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

De geldboete van de tweede kategorie, genoemd in lid 1, is (maksimaal) 2250 euro. In verband met de zaak van de autopsiefoto's is lid 3 eveneens van belang. Ik laat het aan juridische eksperts over om te bepalen of Hubert Roth misschien (ook) 'n ander artikel heeft overtreden met 'n hogere straf. Mijn voorstel tot minnelijke schikking is hiermee komen te vervallen.

59.VZW

[Naar vervolgonderdeel 6]
©MVVM, 59-70 NTWO

A site in its own right
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

zaken
Retecool
>=<